Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Morskie opowieści”

Dodano: 26 lut 2023

REGULAMIN

Organizator: Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie

Cele konkursu:

– popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli,

–  zainteresowanie dzieci i młodzieży wyrażaniem emocji poprzez aktywność plastyczną,

– wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,

– uwrażliwienie na piękno nadmorskiego krajobrazu,

– promowanie regionu.

Temat prac: krajobraz nadmorski, życie w morzu i oceanie, panorama portowych miast, praca ludzi morza, baśnie i legendy związane z tematyką morską

Warunki uczestnictwa:

– udział w konkursie mogą brać osoby indywidualne lub podopieczni przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, klubów i świetlic z Polski i zagranicy,

– szkoły i placówki mogą wysyłać nieograniczoną ilość prac wykonanych w dowolnej technice na podłożu papierowym (bez grafiki komputerowej),

– prace nie mogą być rolowane lub składane,

– format minimalny A3, maksymalny A2,

– każda praca musi zawierać opis według wzoru, przyklejony na trwale na odwrocie pracy:

Imię i nazwisko uczestnikawiekAdres szkoły/placówki/ zamieszkaniaTelefon kontaktowyAdres e:mailNauczyciel/instruktor (imię i nazwisko, telefon kontaktowy)
      

– każda praca powinna mieć przyklejone na trwałe na odwrocie OŚWIADCZENIE wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Brak powyższych dokumentów i niepełne wypełnienie spowoduje niedopuszczenie pracy do konkursu,

– autorem pracy może być tylko 1 osoba,

– organizator konkursu nie zwraca nadesłanych i dostarczonych prac, wszystkie prace przechodzą na własność organizatora,

– organizator konkursu zastrzega sobie prawo do eksponowania prac nagrodzonych i wyróżnionych w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym,

– organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego przekazania nagrodzonych i wyróżnionych prac innym podmiotom lub osobom fizycznym w celu popularyzowania i promocji sztuki.

Termin nadsyłania prac: do 12 maja 2023 r. (liczy się data dotarcia przesyłki, a nie data jej wysłania).

Adres, na który należy wysyłać prace:

Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”

ul. Rydla 93; 70-783 Szczecin, Polska

Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Wrzosińska ,tel. 690 932 100, biuro@prawobrzeze.org.pl

Ocena:

Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat.

Wyniki konkursu będą opublikowane na www.prawobrzeze.org.pl i Fb Fundacji do 10 czerwca 2023 r.

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród przewidziane są w czerwcu 2023 r. – podczas imprezy plenerowej „Powitanie lata” na osiedlu Słonecznym w Szczecinie .

W przypadku nieobecności laureatów nagrody zostaną przesłane drogą pocztową przesyłką ekonomiczną  na koszt odbiorcy.

Wystawa zorganizowana zostanie zorganizowana w Klubie Osiedlowym „Dąb”, następnie przekazana do innych instytucji publicznych. Wystawę obejrzą także internauci za pośrednictwem FB Fundacji.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Konkurs współfinansowany ze środków Miasta Szczecin w ramach zadania „Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu 2023”

Załącznik nr 1

do Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Twórczości dzieci i Młodzieży
pn. „Morskie opowieści”

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres)

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

ucznia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa placówki)

do celów związanych z jego udziałem w Międzynarodowym Konkursie Twórczości Dzieci i Młodzieży pn. „Morskie opowieści”

………………………………………..
(podpis)

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Fundacji imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola/szkoły mojego dziecka

………………………………………..

(podpis)

c) wyrażam zgodę na umieszczenie na stronach internetowych Fundacji zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas uroczystego zakończenia konkursu

………………………………………..

(podpis)

2. Oświadczam, ze zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.

………………………………………..

(podpis)

© 2022 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content