Deklaracja dostępności

Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” (zw. dalej także „Fundacją Prawobrzeże”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.prawobrzeze.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 28.11.2023 r.

Stan dostępności cyfrowej

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne w większości z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

 • Część zamieszczonych plików .PDF nie jest dostępna cyfrowo dla czytników ekranu, nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe dokumenty powstaną zgodnie ze standardem dostępności.

 • Część plików .PDF to skany dokumentów, jak regulamin UTW, statut Fundacji. Zasadniczo, pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie zgodnej z zasadami dostępności.

 • Zdjęcia są pozbawione opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.

 • Pliki do pobrania nie zawierają informacji o formacie oraz rozmiarze. Błąd ten zostanie naprawiony niezwłocznie.

 • Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. To rozwiązanie przewyższa możliwości finansowe podmiotu.

Treści wyłączone

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2023-11- 20, na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz skrótów szybkiej nawigacji dla czytnika ekranu.

Fundacja „Prawobrzeże” w latach 2022-2023 dokonała wielu konsultacji i przedsięwzięła wiele kroków, aby uczynić stronę internetową, jak najbardziej przyjazną dla osób ze szczególnymi potrzebami. W 2022 r. zainwestowaliśmy w zupełnie nową stronę internetową, a w 2023 wdrożyliśmy dodatkowe ułatwienia dostępu z zakresu WCAG2.1: powiększenie tekstu, wysoki kontrast, negatyw, podkreślenie linków, czytelna czcionka, usprawnienia dla osób niedowidzących, niewidomych, z dysleksją itp.

Nasza strona:

– powstała w technologii HTML5,
– zbudowana jest w oparciu o mechanizm RWD (responsive web design), aby jej układ dostosowywał się samoczynnie do rozmiaru okna przeglądarki, na której jest wyświetlany np. przeglądarki smartfonów czy tabletów. Strona utworzona tą techniką jest uniwersalna: wyświetla się dobrze na dużych ekranach oraz na smartfonach i tabletach: zmienia swój rozmiar oraz układ, obsługuje różne rozdzielczości w zależności od przekątnej ekranu, na jakim aplikacja webowa, czy strona internetowa ma być wyświetlona.
– jest zgodna ze standardem W3C (www), co zapewnia ich optymalnie wyświetlane w każdej przeglądarce i dostępność na każdym urządzeniu, jest ona przyjazna dla Google.
– jest wyposażona jest w system CMS do samodzielnej administracji strony, system zapewnia również możliwości rozwoju technologicznego.
– wykorzystuje bardzo czytelną czcionkę Open+Sans dostarczoną od Google Font. Minimalny rozmiar czcionki to 12/13 (1em skalowany w dowolnym zakresie w zależności od potrzeb użytkownika)
– odstępy – interlinia dla paragrafu wynosi 1,7, interlinia dla nagłówków wynosi 1,3, co czyni ją bardzo przejrzystą dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. dyslektyków itp.)
– kontrasty – zastosowane kontrasty spełniają wymagania AA/AAA, seniorzy i inne osoby o specjalnych potrzebach mają problemy z czytaniem tekstu o niskim kontraście.
– nowa strona internetowa Fundacji jest dowolnie skalowana przez użytkownika względem indywidualnych potrzeb.

Na naszej stronie zostały mechanizmy ułatwiające przeglądanie dla osób ze specjalnymi potrzebami:
– Powiększenie tekstu
– Wysoki kontrast
– Negatyw
– Podkreślenie linków
– Wywołanie popularnej i czytelnej czcionki (Verdana / Arial)

Co szczególnie ważne dla osób niewidomych i niedowidzących strona wykorzystuje usprawnienia technologiczne do ewentualnej współpracy z czytnikami tekstu jak np. Narrator (Windows) lub innego rodzaju oprogramowanie tego typu.

Pliki do pobrania z naszej strony internetowej będą sporządzane zgodnie ze standardem dostępności, a zdjęcia będą miały opis alternatywny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz skrótów szybkiej nawigacji dla czytnika ekranu.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z pracownikami Fundacji „Prawobrzeże” za pośrednictwem: poczty elektronicznej: biuro@prawobrzeze.org.pl,
telefonu: 914631744 oraz osobiście.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adres e-mail biuro@prawobrzeze.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel: +48914631744. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W takim żądaniu prosimy podać:

 • swoje imię i nazwisko,

 • swoje dane kontaktowe,

 • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,

 • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja „Prawobrzeże dysponuje czterema lokalami służącymi realizacji celów statutowych. Każdy z nich jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Praca Fundacji „Prawobrzeże” zorganizowana jest tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się beneficjenci, załatwiana była w najbardziej dogodny dla nich sposób. Lokale, o których mowa to:

 1. Biuro Fundacji Prawobrzeże – ul. Seledynowa 91A, Szczecin

 2. Klub Szpak – ul. Seledynowa 75A, Szczecin

 3. Centrum Sportowo Rekreacyjne – ul. Seledynowa 109, Szczecin

 4. Klub Dąb – ul Rydla 93, Szczecin

Przy lokalach Fundacji „Prawobrzeże” na parkingach osiedlowych znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, oznakowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311).

Opis dostępności lokali:

Główne Biuro Fundacji „Prawobrzeże”

Dojazd do siedziby Fundacji „Prawobrzeże”, ul. Seledynowa 91A Szczecin

 • W odległości około 300 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy linii 84 (ul. Chłopska)

 • W odległości około 550 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy linii 65, 66, 77, 84, B (pętla ul. Kolorowych Domów)

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności zamieszczone są na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Miejsca parkingowe
Przy ul. Seledynowej na parkingu osiedlowym znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością od strony wejścia do biura Fundacji „Prawobrzeże” w odległości 200 metrów.

Dostępność wejścia i lokalu:

 • Do lokalu, mieszczącego się na parterze wejście jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim. Przed wejściem po stronie prawej umieszczony jest domofon, umożliwiający kontakt z pracownikami Fundacji „Prawobrzeże” w razie konieczności udzielenia pomocy przy wejściu

 • Strefa wejściowa doświetlona za pomocą reflektora z czujnikiem ruchu, korytarze boczne i pozostałe pomieszczenia są doświetlone.

 • Od wejścia do biura obsługi interesantów prowadzi ścieżka wyznaczona żółtą taśmą ozaczeniową.

 • W holu dostępne są trzy krzesła z oznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

 • Sala konferencyjna jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

 • Ściany, podłogi, stolarka mają kontrastowe zestawienia.

 • Wejścia do poszczególnych pomieszczeń pozbawione są progów

 • W lokalu na drzwiach znajdują się oznaczenia kontrastujące i w druku powiększonym, oznaczenia w alfabecie Braille’a dostępne będą możliwie najszybciej

 • W biurze Fundacji „Prawobrzeże” znajduje się stanowisko wyposażone w lupę tradycyjna, a na wcześniejszą prośbę lupę elektroniczną umożliwiającą odczytywanie oraz wypełnianie dokumentów przez osoby słabowidzące.

 • Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

 • W lokalu znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, z wyłączeniem osób na wózkach inwalidzkich przez wzgląd na wąskie drzwi. W toaletach zostaną zamontowane poręcze. Dozowniki na mydło i papier mają kontrastową kolorystykę ułatwiającą korzystanie z nich osobom słabowidzącym.Klub Szpak

Dojazd do lokalu – ul. Seledynowa 75A Szczecin

 • W odległości około 300 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy linii 84 (ul. Chłopska)

 • W odległości około 550 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy linii 65, 66, 77, 84, B (pętla ul. Kolorowych Domów)

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności zamieszczone są na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Miejsca parkingowe
Przy ul. Seledynowej na parkingu osiedlowym znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością od strony wejścia do Klubu Szpak w odległości 200 metrów.
Dodatkowo przy Klubie Szpak udostępniamy, na prośbę – miejsce postojowe bezpośrednio przed wejściem do lokalu po zdjęciu blokady.

Dostępność wejścia i lokalu:

 • Do lokalu, mieszczącego się na parterze wejście jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim.

 • Strefa wejściowa oraz korytarz i pozostałe pomieszczenia są dobrze doświetlone

 • Ściany, podłogi, stolarka mają kontrastowe zestawienia.

 • Wejścia do poszczególnych pomieszczeń pozbawione są progów

 • W korytarzu na drzwiach znajdują się oznaczenia kontrastujące i w druku powiększonym, oznaczenia w alfabecie Braille’a dostępne będą możliwie najszybciej

 • W lokalu znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, z wyłączeniem osób na wózkach inwalidzkich przez wzgląd na wąskie drzwi. W toaletach zostaną zamontowane poręcze. Dozowniki na mydło i papier mają kontrastową kolorystykę ułatwiającą korzystanie z nich osobom słabowidzącym.

 • Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.Centrum Sportowo Rekreacyjne

Dojazd do budynku, ul. Seledynowa 109 Szczecin

 • W odległości około 300 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy linii 84 (ul. Chłopska)

 • W odległości około 550 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy linii 65, 66, 77, 84, B (pętla ul. Kolorowych Domów)

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności zamieszczone są na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Miejsca parkingowe
Przy ul. Seledynowej na parkingu osiedlowym zlokalizowane są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, od strony CSR w odległości 200 metrów. Dodatkowo istnieje możliwość wjazdu na ogrodzony teren CSR bezpośrednio pod wejście po zgłoszeniu takiej potrzeby.Dostępność wejścia i lokalu:

 • Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie boiska. Jest ogrodzony, Do lokalu zajmującego parter i piętro wejście jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim. Przed wejściem po stronie prawej umieszczony jest domofon, umożliwiający kontakt z pracownikami w razie konieczności udzielenia pomocy przy wejściu

 • Strefa wejściowa oraz korytarz i pozostałe pomieszczenia są doświetlone.

 • Na parterze znajdują się toalety oraz pomieszczenia techniczne. Sale: komputerowa i terapeutyczne są na piętrze. Aby zapewnić do nich dostęp osobom na wózkach inwalidzkich, podpisaliśmy w grudniu 2023 roku umowę użyczenia transportera schodowego „schodołazu” gąsienicowego model TK 100, który znajduje się w zasobach SM „Dąb”. W razie potrzeby osoby na wózkach inwalidzkich będą mogły korzystać z tego urządzenia.

 • Dwie sale konferencyjne/terapeutyczne znajdują się na piętrze. Prowadzą do nich dwa biegi schodów. W budynku nie ma platformy ani innego rozwiązania technicznego umożliwiającego wejście na górę osoby na wózku. Drzwi do sal są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

 • Schody są oznaczone żółto – czarną taśmą ostrzegawczą na każdej krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów.

 • Ściany, podłogi, stolarka mają kontrastowe zestawienia.

 • Wejścia do poszczególnych pomieszczeń pozbawione są progów

 • W lokalu na drzwiach znajdują się oznaczenia kontrastujące i w druku powiększonym, oznaczenia w alfabecie Braille’a dostępne będą możliwie najszybciej.

 • Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

 • W lokalu znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, z wyłączeniem osób na wózkach inwalidzkich z powodu zbyt wąskich drzwi. W toaletach zostaną zamontowane poręcze. Dozowniki na mydło i papier mają kontrastową kolorystykę ułatwiającą korzystanie da osób słabowidzących.Klub Dąb

Dojazd do lokalu ul. Rydla 93 Szczecin

 • W odległości około 500 metrów od wejścia znajduje się przystanek autobusowy linii B, 66, 77, 84, 91, 94, 97 (os. Słoneczne)

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności zamieszczone są na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Miejsca parkingowe
Na ul. Rydla zlokalizowane są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na terenie przylegającym bezpośrednio do Klubu Dąb oraz 1 miejsce parkingowe jadąc od strony ul. K. Napierskiego.

Dostępność wejścia i lokalu:

 • Do lokalu, mieszczącego się na piętrze prowadzą dwubiegowe schody na zewnątrz budynku. Aby zniwelować utrudniony dostęp do naszego lokalu dla osób na wózkach inwalidzkich podpisaliśmy w grudniu 2023 roku umowę użyczenia transportera schodowego „schodołazu” gąsienicowego model TK 100, który znajduje się w zasobach SM „Dąb”. W razie potrzeby osoby na wózkach inwalidzkich będą mogły korzystać z tego urządzenia. Schody są oznakowane żółto – czarną taśmą – pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu schodów.

 • Na piętrze wejście do lokalu jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim.

 • Strefa wejściowa, hol i pozostałe pomieszczenia są dobrze oświetlone.

 • W holu dostępne są trzy krzesła z oznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

 • Do dyspozycji beneficjentów są biurka umożliwiające komfortowe załatwianie spraw/wypełnianie dokumentów osobom na wózkach.

 • Dwie sale wykładowe są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

 • W lokalu na drzwiach znajdują się oznaczenia kontrastujące i w druku powiększonym, oznaczenia w alfabecie Braille’a dostępne będą możliwie najszybciej

 • W biurze Klubu Dąb znajduje się stanowisko wyposażone w lupę tradycyjną, a na wcześniejszą prośbę także lupę elektroniczną umożliwiającą odczytywanie oraz wypełnianie dokumentów przez osoby słabowidzące.

 • Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

 • W lokalu znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, z wyłączeniem osób na wózkach inwalidzkich przez wzgląd na wąskie drzwi. W toaletach zostaną zamontowane poręcze. Dozowniki na mydło i papier mają kontrastową kolorystykę ułatwiającą korzystanie z nich osobom słabowidzącym.


Obecnie ponosimy liczne inwestycje, aby przystosować jak najbardziej nasze lokale do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.

Dodatkowo doświetlamy nasze kluby halogenami z czujką ruchu, montujemy tabliczki/znaki oraz taśmy ostrzegawcze: odblaskowe i żółte ułatwiające poruszanie się w naszych obiektach, przystosowujemy toalety do potrzeb osób starszych – poprzez montaż poręczy uchylnej/wspomagającej do WC, inwestujemy także w dzwonek bezprzewodowy do Klubu „Dąb”, aby pomóc seniorom do nas dotrzeć w razie potrzeby. Nasza Fundacja skupia wokół siebie wielu wolontariuszy, którzy w razie potrzeby służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami – pomogą dotrzeć do celu, wesprą ramieniem, osobom niedosłyszącym przekażą informacje za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub kartki. Do naszych wszystkich lokali może wejść pies przewodnik.
Jesteśmy otwarci na sugestie naszych beneficjentów i chcemy wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Udostępniamy bezpłatnie naszą salę w Klubie „Dąb” Pani Prezes Halinie Rumowskiej z Polskiego Związku Niewidomych – Koło Prawobrzeże, która w razie potrzeby zorganizuje dodatkowe wsparcie – także sprzętowe – dla osób z dysfunkcjami wzroku. W razie potrzeby zwrócimy się także do Zachodniopomorskiego Związku Głuchych o udzielenie wsparcia – zaproponowaliśmy im w zamian bezpłatne udostepnienie sali w naszej siedzibie.

© 2022 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content