Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej  Dzieci i Młodzieży „Człowiek w górach”

Dodano: 20 wrz 2022

REGULAMIN

Organizator: Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie

Cele konkursu:

– prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej,

– zainteresowanie dzieci i młodzieży wyrażaniem emocji poprzez aktywność plastyczną,

– prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki oraz wymiana doświadczeń      i poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik.

Temat prac:

Góry fascynują człowieka od dawien dawna, dziś popularne stało się stwierdzenie: „W górach jest wszystko, co kocham”. Mało jest takich, którzy powiedzieliby – nie lubię gór, nie robią na mnie żadnego wrażenia, są mi obojętne. Góry są olbrzymim światem, pełnym niezwykłych istot i kształtów, bardzo pobudzającym wyobraźnię. Kontakt z przyrodą jest niezapomnianym przeżyciem.

 Co sprawia, że góry nas tak bardzo fascynują, że mimo swojej nieobliczalności (a może właśnie dzięki niej) tak nas w nie ciągnie? Spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie, przedstawiając na swoich pracach człowieka w górach – może siebie, jeżeli już chodziliście po górskich szlakach – wąskie, wysoko położone ścieżki, wielkie ulewy na szlaku, wieczorne powroty i przyjaźnie zawarte w podróży, które głęboko zapadły w waszą pamięć., a może swoje marzenia o zdobywaniu górskich szczytów.  Bohaterami waszych prac mogą być też polscy himalaiści, którzy zostali przez zagranicznych wspinaczy ochrzczeni mianem  „Lodowych Wojowników”, zdobywcy najwyższych szczytów na Ziemi, m.in. Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka, Andrzej Zawada i Tadeusz Piotrowski.

Ze względu na przypadającą 30 rocznicę jej śmierci – 2022 rok został ustanowiony przez Sejm rokiem Wandy Rutkiewicz. Wanda Rutkiewicz: niesamowita kobieta i legenda już za życia, która jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła na szczycie Mount Everest, położonej w Himalajach najwyższej góry Ziemi (8849 m n.p.m.). Była też pierwszą kobietą, która zdobyła K2, ośmiotysięcznik w Karakorum, drugi co do wysokości szczyt naszej planety.

Zachęcając do udziału w konkursie liczymy, że chętnie zaprezentujecie nam swój talent, wykażecie się kreatywnością i wrażliwością. Czekamy na Wasze prace!

Warunki uczestnictwa:

– konkurs kierowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, klubów i świetlic,

– szkoły i placówki mogą wysyłać nieograniczoną ilość prac wykonanych w dowolnej technice na podłożu papierowym (bez grafiki komputerowej),

– prace nie mogą być rolowane lub składane,

– format minimalny A3, maksymalny A2,

– prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, jego wiek, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora, adres placówki wysyłającej prace, telefon kontaktowy,

– do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Brak powyższych dokumentów i niepełne wypełnienie karty zgłoszenia spowoduje niedopuszczenie pracy do konkursu,

– autorem pracy może być tylko 1 osoba,

– organizator konkursu nie zwraca nadesłanych i dostarczonych prac, wszystkie prace przechodzą na własność organizatora,

– organizator konkursu zastrzega sobie prawo do eksponowania prac nagrodzonych i wyróżnionych w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym,

– organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego przekazania nagrodzonych i wyróżnionych prac innym podmiotom lub osobom fizycznym w celu popularyzowania i promocji sztuki.

Termin nadsyłania prac: do 21 listopada 2022 r. (liczy się data dotarcia przesyłki, a nie data jej wysłania).

Adres, na który należy wysyłać prace:

Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”

ul. Rydla 93; 70-783 Szczecin, Polska

Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Wrzosińska ,tel. 690 932 100, biuro@prawobrzeze.org.pl

Ocena:

Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat.

Wyniki konkursu będą opublikowane na www.prawobrzeze.org.pl i Fb Fundacji do 30 listopada 2022 r.

Wystawa pokonkursowa zorganizowana zostanie w Klubie Osiedlowym „Dąb”, następnie przekazana do innych instytucji publicznych. Wystawę obejrzą także internauci za pośrednictwem FB Fundacji. Podczas otwarcia wystawy pokonkursowej laureaci otrzymają nagrody (w przypadku ich nieobecności nagrody zostaną przesłane drogą pocztową najpóźniej do 31 stycznia 2023 r. na koszt odbiorcy).

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Konkurs współfinansowany ze środków Miasta Szczecin w ramach zadania „Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu 2022 –  edycja 2”

Zał. nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Twórczości Dzieci i Młodzieży

pn. „Człowiek w górach”

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA: ………………………………………………………………………………………………………….….. 

KATEGORIA WIEKOWA5-7 lat / 8-10 lat / 11-13 lat / 14-16 lat(odpowiednio zaznaczyć)

WIEK AUTORA: ……………………………………

NAZWA PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ: …………………………………………………………………………………….

DOKŁADNY ADRES PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ PRACE LUB RODZICA / OPIEKUNA (gdy praca jest wysyłana indywidualnie) ………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON, MAIL PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ PRACĘ / OPIEKUNA PRAWNEGO / RODZICA ……………………………………………….…………………………

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/INSTRUKTORA/OPIEKUNA PRAWNEGO/RODZICA ……………………………………………………………………….

Załącznik nr 2

do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości dzieci i Młodzieży
pn. „Człowiek w górach”

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica)

zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres)

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

ucznia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa placówki)

do celów związanych z jego udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Dzieci i Młodzieży pn. „Człowiek w górach”

………………………………………..
(podpis)

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Fundacji imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola/szkoły mojego dziecka

…………………………………………
(podpis)

c) wyrażam zgodę na umieszczenie na stronach internetowych Fundacji zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas uroczystego zakończenia konkursu

…………………………………………
(podpis)

2. Oświadczam, ze zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.

..………………………………………
(podpis)

© 2022 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content