Archiwum projektów
Pomnik Niepodlegoci na szczeciskim osiedlu Sonecznym, to miejsce niezwyke w skali oglnopolskiej. W Polsce ufundowano tylko dwa takie pomniki. Nowoczesna brya i nietypowe usytuowanie (w centrum wielkopytowego osiedla mieszkaniowego) budz zaciekawienie ale te i kontrowersje mieszkacw. Dlatego fundacja zrealizowaa projekt w ramach ktrego zorganizowano wystaw ukazujc histori pomnika i wyjaniajc jakie idee on symbolizuje, oraz prelekcj poprowadzon przez jednego z autorw - Wojciecha Kokowskiego. Wystawa i prelekcja odbya si w Klubie osiedlowym "Db".
Projekt zosta dofinansowany ze rodkw Gminy Miasto Szczecin.
"lady historii", to tytu projektu zrealizowanego przez Fundacj Kultury i Sportu "Prawobrzee" wsplnie z portalem prawobrzeze.org. W ramach projektu zorganizowana zostaa wystawa oraz prelekcja poczona z prezentacj multimedialn ukazujce najciekawsze miejsca poszczeglnych dzielnic Prawobrzea Szczecina. Autorzy zestawili przedwojenne zdjcia, pocztwki ze wspczesnymi zdjciami budynkw, ulic dzisiejszego prawobrzenego Szczecina. Dodatkow atrakcj bya wystawa przedwojennych przedmiotw codziennego uytku znalezionych przez entuzjastw historii. Wystawa i prelekcja odbya si w Klubie osiedlowym "Db".
Prawobrzee Szczecina, to miejsce przez dziesiciolecia pozbawiane historii. Dzisiejszym mieszkacom czsto wydaje si dzielnic bez tosamoci. Bezrefleksyjnie przechodzimy obok ladw przedwojennych mieszkacw Hkendorf - kociow, cmentarzy, domw. O ile zabytkowe budowle i losy ich przedwojennych mieszkacw z terenu Centrum miasta s opisane w publikacjach zwartych, prasie, to prawy brzeg Odry pozostaje bia plam w naszej wiadomoci. Chcc zmieni t sytuacj Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzee" prowadzia projekty, ktrych celem jest zainteresowanie Szczecinian histori ich Maej Ojczyzny. Jestemy przekonani, e nie uda si zbudowa patriotyzmu bez poczucia tosamoci, bez wiedzy o losach Szczecina. Dlatego fundacja wspiera przedsiwzicia, ktre pozwalaj spotka si dzisiejszym i przedwojennym mieszkacom Szczecina. Jednym z takich przedsiwzi bya publikacja Marka uczaka "Szczecin Klskowo Hkendorf".
Prelekcj pod takim tytuem zorganizowa, wsplnie z Fundacj Kultury i Sportu "Prawobrzee", Spoeczny Komitet Budowy Pomnika "Pamici Ofiar Wojen XX wieku". Odczyt wygosia Pani Magorzata Haas-Nogal. Spotkanie odbyo si 2 kwietnia 2004 w Klubie "Szpak". Pani Hass-Nogal zaprezentowaa plany i zdjcia przedstawiajce pierwotny ukad parku oraz histori majtku Dohrnw, ktrzy byli wacicielami majtku na terenie ktrego znajdowa si park.
"Odpowiedzialny mieszkaniec", to tytu projektu, ktry zosta zrealizowany przez Fundacj Kultury i Sportu "Prawobrzee" w 2006 roku.
Celem projektu byo podniesienie poziomu wiedzy, aktywnoci, umiejtnoci i odpowiedzialnoci ekologicznej spoeczestwa w obszarze ochrony rodowiska, ze szczeglnym ukierunkowaniem na ograniczenie produkcji odpadw i ich selektywn zbirk.
Jego rezultatem byo ograniczenie produkcji odpadw i promocja ich selektywnej zbirki. Skada si on z czterech dziaa zrealizowanych na terenie Szczecina:
 • Miejskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Modziey "Mamy rady na odpady" w wyniku ktrego powstay plakaty z ktrych najlepszy zosta wydrukowany w nakadzie 10 000 szt. i suy do promocji projektu;
 • warsztatw dla czonkw Rad Osiedli, ktrych efektem byy, m.in., osiedlowe mapy punktw segregacji odpadw (wydrukowane zostay wraz z ulotk informacyjn w nakadzie 20 000 szt.);
 • seminarium dla zarzdcw nieruchomoci i czonkw Rad Osiedli przedstawiajce zasady selektywnej zbirki odpadw;
 • dziaa edukacyjno-informacyjnych adresowanych do mieszkacw Szczecina (dystrybucja materiaw drukowanych, wystawy itp.).
Projekt zosta dofinansowany ze rodkw Unii Europejskiej oraz budetu pastwa.
Patronat honorowy
Jan Krawczuk
Wicemarszaek Wojewdztwa Zachodniopomorskiego

Patronat medialny
Polskie Radio Szczecin

Cele
Celem projektu byo podniesienie poziomu wiedzy, aktywnoci, umiejtnoci oraz wzrost odpowiedzialnoci ekologicznej mieszkacw wsi wojewdztwa zachodniopomorskiego w zakresie ochrony rodowiska.

Dziaania
W ramach projektu zrealizowane byy nastpujce dziaania (wszystkie na terenie wojewdztwa zachodniopomorskiego):
 • Wojewdzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Modziey "Mamy rady na odpady";
 • badania ankietowe mieszkacw wsi oraz urzdnikw gmin wiejskich wojewdztwa zachodniopomorskiego;
 • warsztaty i wizyty studyjne dla czonkw Rad Soeckich;
 • warsztaty dla uczniw wiejskich szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Ekologiczna szkoa";
 • akcja edukacyjno-informacyjna "Czysta wie";
 • oraz spotkanie podsumowujce.

Termin
Projekt rozpocz si 1 padziernika 2008 roku, a zakoczy w padzierniku 2009 roku.

Efekty
W wyniku realizacji projektu zostao przeszkolonych 144 liderw wiejskich - czonkw Rad Soeckich oraz 24 uczniw wiejskich szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; okoo 660 osb - uczestnikw konkursu plastycznego i ich opiekunw zapoznao si z tematyk segregacji odpadw; 8 szk wiejskich biorcych udzia w projekcie zyskao pojemniki ze zgniatarkami do zbirki puszek aluminiowych, co przyczynio si do ich odzyskiwania; okoo 5 000 osb - mieszkacw 48 wsi wojewdztwa zachodniopomorskiego poprzez udzia w kampanii edukacyjno-informacyjnej zdobyo wiedz na temat zasad segregacji odpadw.

Finansowanie
Projekt zosta dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Cel projektu
 • ksztatowanie u uczniw i nauczycieli postawy odpowiedzialnoci za rodowisko,
 • aktywizowanie spoecznoci lokalnych do praktycznego dziaania na rzecz ochrony rodowiska w swoim otoczeniu,
 • nawizanie wsppracy przez uczniw i nauczycieli ze spoecznociami lokalnymi,
 • prowadzenie aktywnych form edukacji pro-ekologicznej.

Patronat honorowy:
Jan Krawczuk Wicemarszaek Wojewdztwa Zachodniopomorskiego
Anna Nowak Rektor Wyszej Szkoy Humanistycznej TWP w Szczecinie
Artur Gaski Zachodniopomorski Kurator Owiaty
Urszula Paka Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Adresaci
Nauczyciele i uczniowie ze szk podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu wojewdztwa zachodniopomorskiego oraz mieszkacy wojewdztwa zachodniopomorskiego.
W "Caorocznej ofercie programowej 2016" Fundacja kontynuuje prowadzenie staych zaj artystycznych, warsztatw i wydarze kulturalnych - wystaw, spektakli, pokazw filmowych, koncertw i multimedialnych prezentacji sztuki.
"Caoroczna oferta programowa 2015 w obszarze kultury realizowana w ramach zadania publicznego "Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeu".
Chcemy aby mieszkacy Prawobrzea mieli moliwo rozwijania swoich zainteresowa artystycznych oraz talentw. Osoba w kadym wieku znajdzie co dla siebie.
Projekt majcy na celu integracj prawobrzenych dzielnic Szczecina z lewobrzenymi wok dziaa kulturotwrczych i popularyzacj dziaalnoci amatorskiego ruchu artystycznego.
Projekt umoliwia osobom starszym rozwijanie wszechstronnych zainteresowa oraz aktywne spdzanie czasu wolnego poprzez rozwj intelektualny i fizyczny a take integracj z lokaln spoecznoci.
Celem projektu jest organizowanie zaj pozalekcyjnych dla dzieci i modziey oraz imprez o charakterze sportowym i kulturalnym. Dziki tym dziaaniom zapewniamy naszym podopiecznym moliwo rekreacji i aktywnego wypoczynku.
Projekt dedykowany osobom po 60 roku ycia. Celem gwnym zadania jest aktywizacja, wyrwnanie szans, integracja midzypokoleniowa poprzez organizacj rnych form wsparcia, dziki ktrym uczestnicy rozwin swoje umiejtnoci.
Od 30 czerwca do 11 lipca, 12 osobowa grupa modziey w wieku 12-15 lat pod opiek dowiadczonej kadry, wzia udzia w obozie socjoterapeutycznym w Czarnocinie.
Grupa zoona bya z wychowankw Specjalistycznej Placwki Wsparcia Dziennego Klub Modzieowy "Talenciarnia" oraz dzieci skierowanych przez MOPR.

Projekt wspfinansowany by ze rodkw Gminy Miasto Szczecin w ramach organizacji wypoczynku letniego dzieci i modziey naszego miasta.
Celem projektu jest promocja jazdy na deskorolce i popularyzacja tenisa ziemnego. Projekt dofinansowany ze rodkw Gminy Miasto Szczecin.
Projekt zakada dziaania animacyjne w obszarze kultury, skierowane do szerokiego grona mieszkacw dzielnic Prawobrzea Szczecina, w ramach "Amatorskiego Ruchu Artystycznego".