Aktualnoci: Klauzula informacyjna - RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Pragniemy Pastwa poinformowa, i administratorem Pastwa Danych osobowych jest Fundacja Kultury, Sportu i Aktywnoci Lokalnej "Prawobrzee" Nasza siedziba znajduje si przy ul. Seledynowej 91 A, 70-781 Szczecin. Skontaktowa si z nami mona za pomoc telefonu: +48 91 4631 744, oraz poczty e-mail: biuro@prawobrzee.org.pl

Celem przetwarzania danych osobowych w naszej Fundacji jest prowadzenie dziaalnoci zgodnie ze statutem FKSiAL "Prawobrzee", wiadczenie usug.
Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, statut Fundacji, umowy zawarte pomidzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach ktrych dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Podanie informacji na swj temat jest koniecznym wymogiem do korzystania z usug Fundacji lub zawarcia umowy o wsppracy zgodnie ze Statutem Fundacji oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemoliwi wspdziaanie. W pozostaych przypadkach podanie przez Pastwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie s Pastwo zobowizani do podania tyche danych, jednake brak ich podania bdzie skutkowa niemonoci realizacji usugi / zawarcia umowy / wsppracy.

Odbiorcami danych osobowych w zalenoci od formy wsppracy mog by: waciwe podmioty administracji publicznej i samorzdowej, firmy wiadczce usugi w szczeglnoci: w zakresie ochrony danych osobowych, szkole, finansw.

Dane osobowe s przechowywane przez okres niezbdny do realizacji celw, dla ktrych zostay zebrane. Dane kadrowe przechowywane zgodnie z aktualnie obowizujcymi przepisami. Pozostae informacje zgodnie z wewntrzn instrukcj przechowania dokumentw i zapisw, jednak nie duej ni jest to niezbdne.

Osoba podajca Fundacji swoje dane osobowe ma prawo do: wgldu, przeniesienia, sprostowania, usunicia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a take do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeeli bdzie to moliwe). Zgod na przetwarzanie danych osobowych mona wycofa w kadej chwili, tak atwo, jak zgoda ta zostaa udzielona. Jeli dopatrz si Pastwo narusze ze strony FKSiAL "Prawobrzee" co do bezpieczestwa przetwarzania danych osobowych, istnieje moliwo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to:

Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych