Aktualności: Klauzula informacyjna - RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" Nasza siedziba znajduje się przy ul. Seledynowej 91 A, 70-781 Szczecin. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: +48 91 4631 744, oraz poczty e-mail: biuro@prawobrzeże.org.pl

Celem przetwarzania danych osobowych w naszej Fundacji jest prowadzenie działalności zgodnie ze statutem FKSiAL "Prawobrzeże", świadczenie usług.
Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, statut Fundacji, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do korzystania z usług Fundacji lub zawarcia umowy o współpracy zgodnie ze Statutem Fundacji oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemożliwi współdziałanie. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo zobowiązani do podania tychże danych, jednakże brak ich podania będzie skutkował niemożnością realizacji usługi / zawarcia umowy / współpracy.

Odbiorcami danych osobowych w zależności od formy współpracy mogą być: właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, szkoleń, finansów.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowania dokumentów i zapisów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

Osoba podająca Fundacji swoje dane osobowe ma prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony FKSiAL "Prawobrzeże" co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych