Seniorzy
UTW
Uprzejmie informujemy, że spotkania Słuchaczy UTW-SP zostaną wznowione od września 2020r. O szczegółach poinformujemy Panstwa w sierpniu.


II Semestr UTW-SP 2019/2020

Przydatne dla S�uchaczy:

Bal karnawa�owy - 20.02.2020, godz. 16.00-21.00, restauracja "D�bska", wp�aty 55,00 z� od osoby po wyk�adach.

Rajd pieszy po Puszczy Bukowej w dniu 15.02.2020, zbi�rka godz. 9.10, przystanek ko�o Sanktuarium, autobus nr 79

Rajd pieszy po Puszczy Bukowej w dniu 29.02.2020, zbi�rka godz. 9.10 na przystanku linii 84 przy p�tli Osiedle Bukowe.
Zapraszamy S�uchaczy na pierwszy wyk�ad, kt�ry odb�dzie si� 23 stycznia 2020 r. o godzinie 17.00 w klubie "D�b", ul. Rydla 93.

Informujemy, �e op�ata za semestr II wynosi 60,00 z�.
Wp�aty przyjmuje biuro w klubie "D�b".Inauguracja Roku Akademickiego UTW-SP 2019/20

Fundacja Kultury, Sportu i Aktywno�ci Lokalnej "Prawobrze�e" serdecznie zaprasza S�uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na uroczyst� Inauguracj� Roku Akademickiego 2019/20, kt�ra odb�dzie si� 12 wrze�nia o godzinie 16.00 w klubie "D�b" przy ul. Rydla 93.
Informujemy, �e od 27 sierpnia w klubie "D�b"prowadzone s� zapisy na I semestr 2019/20 UTW-SP Zapisy oraz op�ata semestru dotycz� r�wnie� S�uchaczy z II Roku Akademickiego 2018/19. Osoby nowe prosimy o wype�nienie deklaracji, 2 zdj�cia oraz op�acenie semestru.
Zapisy:
Klub "D�b", ul. Rydla 93; tel. 91 4626 622

Zapraszamy!


Klauzula informacyjna - RODO


****************************************************************************************************

II SEMESTR 2018/2019

Zapraszamy S�uchaczy UTW-SP na pierwszy wyk�ad II semestru 2018/2019, kt�ry odb�dzie si� 24 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00 w klubie "D�b", ul. Rydla 93.
Po wyk�adzie b�d� rozdawane harmonogramy zaj��.
Od 31 stycznia w biurze Fundacji, ul. Seledynowa 91 A, b�d� prowadzone zapisy na warsztaty.

Serdecznie zapraszamy S�uchaczy UTW-SP na Bal Karnawa�owy, kt�ry odb�dzie si� w Restauracji "D�bska" 19 lutego 2019 r. w godz. 16.00-21.00
Przyjmujemy r�wnie� zapisy i op�aty za II semestr UTW-SP 2018/2019.
Op�aty przyjmowane s�:
w klubie "D�b", w godz. 10.00-19.00

Regulamin
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Szczecin Prawobrze�e

� 1 Postanowienia og�lne


1. Uniwersytet Trzeciego Wieku – Szczecin Prawobrze�e, nazywany dalej UTW-SP funkcjonuje w ramach Fundacji Kultury, Sportu i Aktywno�ci Lokalnej „Prawobrze�e” w Szczecinie, zwanej dalej Fundacj�, na podstawie Statutu Fundacji i w ramach obowi�zuj�cego porz�dku prawnego.
2. Patronat naukowy nad UTW-SP sprawuje Rada Programowa.
3. Ca�okszta�tem dzia�alno�ci UTW-SP kieruje Zarz�d Fundacji, a kontrol� nad jego dzia�alno�ci� Rada Fundacji.
4. Na zewn�trz UTW SP reprezentuje Prezes Zarz�du Fundacji lub Kierownik UTW-SP.

� 2 Cele i zakres dzia�ania UTW SP


1. UTW-SP prowadzi dzia�alno�� edukacyjn� w ramach systemu kszta�cenia ustawicznego, skierowan� do os�b starszych, kt�re odczuwaj� potrzeb� kultywowania wysi�k�w poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywno�ci spo�ecznej.

2. Zaj�cia UTW-SP maj� zapewni�:
 • pozytywny wp�yw na jako�� �ycia s�uchaczy,
 • aktywizacj� spo�eczn�, intelektualn�, psychiczn� i fizyczn� s�uchaczy UTW-SP,
 • prowadzenie edukacji w r�nych dziadzinach nauki,
 • aktywizacj� spo�eczn� os�b starszych,
 • rozwijanie zainteresowa� i umiej�tno�ci s�uchaczy,
 • przeciwdzia�anie poczuciu osamotnienia ludzi starszych,
 • rozwijanie pozytywnych kontakt�w interpersonalnych.
3. Program i metody pracy UTW-SP nastawione s� na aktywno��, samodzielno�� s�uchaczy oraz dostosowane s� do ich potrzeb i zainteresowa�.
4. Program edukacyjny UTW-SP obejmuje wiedz� z zakresu nauk:
 • humanistycznych,
 • medycznych i profilaktyki zdrowia,
 • przyrodniczych,
 • spo�ecznych.
5. Nauka w ramach UTW-SP odbywa si� w cyklu semestralnym i trwa jeden semestr.

� 3 Organy UTW - SP


1. W ramach UTW-SP funkcjonuj�:
 • Rada Programowo-Organizacyjna,
 • Kierownik UTW-SP,
 • Samorz�d S�uchaczy UTW-SP.
2. Za poziom dydaktyczny UTW-SP odpowiada Rada Programowo-Organizacyjna, zwana dalej Rad�, oraz Kierownik UTW-SP.
3. W sk�ad Rady wchodz�:
1) Prezes Zarz�du Fundacji Kultury, Sportu i Aktywno�ci Lokalnej „Prawobrze�e” w Szczecinie ,
2) Kierownik UTW-SP,
3) Przewodnicz�cy Samorz�du S�uchaczy UTW-SP,
4) Zast�pca Przewodnicz�cego Samorz�du S�uchaczy UTW-SP,
5) Sekretarz Samorz�du S�uchaczy UTW-SP
6) przedstawiciele uczelni patronackich lub w�adz samorz�dowych
4. Rada podejmuje decyzje zwyk�� wi�kszo�ci� g�os�w, przy obecno�ci co najmniej 4 cz�onk�w
Rady. Decyzje Rady s� protoko�owane. Protoko�y podpisuje Kierownik UTW-SP
i Przewodnicz�cy Samorz�du UTW-SP.
5. Radzie przewodniczy Prezes Zarz�du Fundacji.
6. W pracach Rady mog� bra� udzia� z g�osem doradczym osoby zaproszone przez Kierownika
UTW-SP lub Przewodnicz�cego Samorz�du S�uchaczy.
7. Do zada� Rady nale�y;
1) ustalenie og�lnych kierunk�w dzia�a� UTW-SP,
2) okre�lenie tematyki zaj�� organizowanych w UTW-SP,
3) okre�lenie og�lnych zasad naboru s�uchaczy UTW-SP.
8. Do obowi�zk�w Kierownika UTW-SP nale�y:
1) organizowanie i kierowanie bie��c� dzia�alno�ci� UTW-SP,
2) nadz�r merytoryczny i organizacyjny nad funkcjonowaniem UTW-SP,
3) wsp�praca z Samorz�dem S�uchaczy w sprawach zwi�zanych z dzia�alno�ci� UTW-SP,
4) reprezentowanie UTW-SP na zewn�trz,
5) przekazanie s�uchaczom informacji na temat programu i metod prowadzenia zaj��,
6) zbieranie kwestionariuszy ankiet ewaluacyjnych w sprawie jako�ci przeprowadzonych zaj��,
7) interweniowanie w przypadku nieporozumie� powstaj�cych pomi�dzy s�uchaczami a osobami prowadz�cymi zaj�cia.
9. Kierownika UTW-SP powo�uje i odwo�uje Prezes Zarz�du Fundacji Kultury, Sportu i Aktywno�ci Lokalnej „Prawobrze�e” w Szczecinie.
10. Samorz�d S�uchaczy UTW-SP powo�uj� sami s�uchacze na Og�lnym Zebraniu S�uchaczy,
nie p�niej ni� w pierwszym miesi�cu po rozpocz�ciu zaj�� spo�r�d zg�oszonych kandydatur w
g�osowaniu powszechnym.
11. W sk�ad Samorz�du S�uchaczy UTW-SP wchodz�:
 • Przewodnicz�cy,
 • Zast�pca Przewodnicz�cego,
 • Sekretarz,
 • co najmniej dw�ch cz�onk�w.
12. Samorz�d S�uchaczy UTW-SP dzia�a w oparciu o Regulamin.
13. Do zada� Samorz�du S�uchaczy UTW-SP nale�y:
1) reprezentowanie interes�w i stanowiska ca�ej spo�eczno�ci s�uchaczy,
2) promowanie aktywnych form sp�dzania wolnego czasu i zdrowego trybu �ycia,
3) podejmowanie dzia�a� u�atwiaj�cych realizacje edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych
i integracyjnych inicjatyw s�uchaczy.

� 4 Organizacja dzia�alno�ci dydaktycznej UTW - SP

1. Nauka w ramach UTW-SP odbywa si� w zamkni�tym cyklu edukacyjnym trwaj�cym jeden
semestr.
2. Rada Programowo-Organizacyjna opracowuje i zatwierdza programy edukacyjne na ka�dy
semestr.
3. Zaj�cia prowadzone s� w oparciu o semestralne programy edukacyjne w formie:
 • wyk�ad�w,
 • seminari�w, warsztat�w, lektorat�w,
 • uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,
 • innych form zaj�� grupowych.

� 5 S�uchacze UTW - SP


1. Podstaw� przyj�cia w poczet s�uchaczy jest osi�gni�cie wieku 60 lat oraz zameldowanie na Prawobrze�u Szczecina.
2. S�uchaczy obowi�zuje wpis na ka�dy kolejny semestr zaj��.
3. Okres bycia s�uchaczem UTW-SP jest nieograniczony.
4. S�uchacze s� zobowi�zani uczestniczy� w co najmniej trzech wyk�adach otwartych w 
semestrze oraz dbania o godno�� i dobre imi� UTW-SP.
5. S�uchacze wybieraj� spo�r�d siebie Samorz�d S�uchaczy na Og�lnym Spotkaniu S�uchaczy UTW-SP w ci�gu pierwszego miesi�ca trwania semestru zaj��.
6. S�uchacz zostaje skre�lony z listy s�uchaczy w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji,
2) nieusprawiedliwionej ca�kowitej nieobecno�ci na wyk�adach otwartych w semestrze.
7. Skre�lenia dokonuje Kierownik UTW-SP po zasi�gni�ciu opinii Samorz�du S�uchaczy.

� 6 Op�aty UTW SP


1. Udzia� w zaj�ciach UTW-SP jest odp�atny.
2. Wysoko�� op�aty og�lnej za jeden semestr zaj�� wynosi 40 z�.
3. Zaj�cia inne ni� wyk�ady mog� by� dodatkowo odp�atne.
4. Zmiana wysoko�ci op�at jest ustalana przez Zarz�d Fundacji.
5. Op�aty mo�na wp�aca� osobi�cie w sekretariacie Fundacji Kultury, Sportu i Aktywno�ci Lokalnej „Prawobrze�e” w Szczecinie .
6. Fundacja nie zwraca op�at za zaj�cia, na kt�rych s�uchacz nie by� obecny.

� 7 Postanowienia ko�cowe


1. Status s�uchacza UTW-SP nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie
wy�szym.
2. Zar�wno przyj�cie jak i skre�lenie z listy s�uchaczy UTW-SP nie jest decyzj� w rozumieniu
prawa administracyjnego.
3. Niniejszy regulamin zosta� przyj�ty przez Zarz�d Fundacji Kultury, Sportu i Aktywno�ci
Lokalnej „Prawobrze�e” w Szczecinie i obowi�zuje od 01.12.2018 r.

Szczecin, 01.12.2018r.-----------------------------------------------------------------

I SEMESTR 2018/19

PROGRAM ZAJ��

WYK�ADY
Klub Osiedlowy „D�b” ul. Rydla 93 Szczecin


1.„Godno�� w staro�ci” WYK�AD INAUGURACYJNY - dr hab. Beata Bugajska, prof. US 13.09.2018r. 16.00

2. "Rynek pracy w Polsce i w zachodniopomorskim" - prof. Ewa Mazur-Wierzbicka, US 27.09.2018r. 17.00

3. "Jak funkcjonuje polityka spo�eczna, czyli o poziomach dzia�a� zapobiegawczych" - dr Aleksandra Sander, Uniwersytet Szczeci�ski 04.10.2018r. 17.00

4. „ Aktywizacja zawodowa os�b starszych…” - om�wienie wynik�w bada� prof. Wanda Skoczylas i drhab. Wojciech Jarecki, prof. US 11.10.2018r. 17.00

5. "Niedos�uch jako choroba XXI wieku" - mgr Katarzyna Kap�an - Zam�ska 18.10.2018r. 17.00

6. „O szczepieniach, grypie i boleriozie” -(wyk�ad wyjazdowy na Uniwersytecie Szczeci�skim na zapisy – autokar przy „Z�tku”) 25.10.2018r. 11.00-14.30

7. "Bajka dla doros�ych, czyli opera "Orfeusz" Claudia Monteverdiego" - dr Andrzej W�torski 25.10.2018r. 17.00

8. „Emocje: r�nice i podobie�stwa w emocjonalno�ci kobiet i m�czyzn”- dr hab. Celina Timoszyk – Tomczak, Uniwersytet Szczeci�ski 08.11.2018r. 17.00

9. „Aktywno�� fizyczna, rola i jej znaczenie” - dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US, Wydzia� Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia (plus pokaz �wicze� – termin w cz�ci warsztaty) 22.11.2018r. 17.00

10. „Fenomen Stanis�awa Grzesiuka – na przek�r losowi” – prof. dr hab. Jacek Rudnicki 06.12.2018r. 17.00


WYDARZENIA KULTURALNE

1.„Ania z Zielonego Wzg�rza” – (cena bilet�w – 25 z�) 30.09.2018r. 17.00 Teatr Wsp�czesny

2.Regionalne Dni Seniora – wiele atrakcji, program: targi60plus.pl/dla-odwiedzaj�cych
„�PIEWAJ�CE FORTEPIANY – koncertowo i z humorem”Czes�aw MAJEWSKI & Janusz TYLMAN
6 pa�dziernika 10.00 - 18.00
7 pa�dziernika 10.00 - 15.00
ZUT al. Piast�w 49

3. „Kolacja dla g�upca” – (cena bilet�w - 45 z�) 28.10.2018r. 19.00 Teatr Polski

4. „Dumka o ojczy�nie” – Grupa teatralna ARA Melpomena 10.11.2018r. 18.00 Klub Os. „D�b” ul. Rydla 93

5. „Okna wspomnie�” – Teatr S�owa Proscenium przy Studiu Teatr 15.11.2018r. 17.00 Klub Os. „D�b” ul. Rydla 93

W zale�no�ci od zainteresowania s�uchaczy UTW-SP b�d� organizowane inne wyj�cia. Og�oszenia po wyk�adach wrzesie�/pa�dziernik.


WARSZTATY

1.Warsztat dobrej komunikacji pt. „O rozmowie mi�dzypokoleniowej” - mgr Ewa �abieniec, 8, 15, 22 pa�dziernika 10.00 – 12.30 „Talenciarnia” ul. R�owa 17

2. Trening kreatywno�ci z psychologicznego cyklu „ROZW�J” – mgr Ewa �abieniec, doradca personalny, coach
15, 22 pa�dziernika I GRUPA 13.00 – 15.00 „Talenciarnia”
ul. R�owa 17
12, 19 listopada II GRUPA 13.00 – 15.00 „Talenciarnia” ul. R�owa 17

3.Spotkania filozoficzno – literackie „Sztuka �ycia wg Szekspira” - mgr Ewa �abieniec – na podst. utwor�w pt. „Kr�l Lear” i „Poskromienie z�o�nicy” 12 i 19 listopada 10.00 – 12.00 „Talenciarnia” ul. R�owa 17

4. Klub Dyskusyjny „Filmy dla dojrza�ych” – mgr Helena Borlik – Salcewicz, ��dzka Szko�a Filmowa 3 pa�dziernika, 7 listopada, 5 grudnia 11.00 – 14.00 „Talenciarnia” ul. R�owa 17

5. Klub Dobrej Ksi��ki „Warto przeczyta�” – mgr Anna Imbiorowicz, bibliotekoznawca i polonistka 5 pa�dziernika
9 listopada 7 grudnia 9.00 – 10.30 „Talenciarnia” ul. R�owa 17

6. Warsztat muzykologii „Opowie�ci teatru muzycznego” - Co si� Szekspirowi nie �ni�o… dr Andrzej W�torski - N�dza materialna i duchowe bogactwo… Klub „D�b” ul. Rydla 93 godz. 12.00 – 13.30
16 pa�dziernika I GRUPA
13 listopada II GRUPA

7. Warsztat z zakresu dietetyki „Jedzenie, zdrowie emocje” – mgr Anna Grzechowiak, dietetyczka 26 pa�dziernika 10.00 – 12.00 Klub „Bukowe” ul. Seledynowa 91a

8. Warsztat z zakresu psychokardiologii „Aby serce by�o zdrowe i szcz�liwe” – dr Agnieszka Flis – Plewik, kardiolog, terapeuta integralny, coach 13 i 27 listopada 13.00 – 15.00 Klub „Bukowe” ul. Seledynowa 91a

9. Pokaz praktycznych �wicze� usprawniaj�cych dla senior�w – dr hab. Katarzyna Kotarska 23 listopada 10.00 – 11.00 Klub „D�b” ul. Rydla 93

10. Warsztaty Sztuka tworzenia „Kreatywny recykling” – instruktorka Bo�ena �d�a�ska 8, 22 pa�dziernika, 5, 12, 26 listopada, 3 grudnia 11.00 – 13.00 Klub „D�b” ul. Rydla 93

11. Warsztaty artystyczne „Decoupage designe” – instruktorka Krystyna Prokopowicz 2, 16 pa�dziernika, 20 listopada 10.00 – 12.00 Klub „D�b” ul. Rydla 93

12. Trening pami�ci i funkcji poznawczych metod� Instrumental Enrichment – odp�atno�� - 20 z� za spotkanie co tydzie� (kurs trwa 2,5 miesi�ca)
Wtorki
od 9 pa�dziernika 10 .00- 12.00 „Talenciarnia” ul. R�owa 17
NOTATKI
Zapisy na warsztaty w biurze Fundacji, ul. Seledynowa 91a, tel. 91 463 17 44. Informacjeog�lne w sekretariacie Klubu „D�b”, ul. Rydla 93, tel. 91 462 66 22

KONIEC PROGRAMUFundacja Kultury, Sportu i Aktywno�ci Lokalnej „Prawobrze�e” serdecznie zaprasza S�uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na uroczyst� Inauguracj� Roku Akademickiego 2018/19, kt�ra odb�dzie si� 13 wrze�nia o godzinie 16.00 w klubie „D�b” przy ul. Rydla 93.
Informujemy, �e od 27 sierpnia w klubie "D�b" oraz w biurze Fundacji prowadzone s� zapisy na I semestr 2018/19 UTW-SP Zapisy oraz op�ata semestru dotycz� r�wnie� S�uchaczy z I Roku Akademickiego 2017/18. Osoby nowe prosimy o wype�nienie deklaracji, 2 zdj�cia oraz op�acenie semestru.
Zapisy:
Klub "D�b", ul. Rydla 93; tel. 91 4626 622
Biuro Fundacji, ul. Seledynowa 91 a; tel. 91 4631 744
Zapraszamy!


Uwaga!
Zapisy na I semestr UTW-SP zaczynaj� si� 27 sierpnia 2018 r. Aby dokona� formalno�ci zapraszamy do klubu "D�b" przy ul. Rydla 93.


**************************************************************************************************
II SEMESTR
2017/18
Program zaj�� Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Szczecin Prawobrze�e

Wyk�ady

1. „�miech i u�miech w �yciu codziennym” - dr Lidia Marek (US) 25.01.2018r.

2. „Bycza krew i cyga�skie wr�by, czyli opera Carmen Georgesa Bizeta” - dr Andrzej W�torski 8.02.2018r

3. „Prawie wiosenne spotkania z gentryfikacj�” - dr Miko�aj Iwa�ski Akademia Sztuki 22.02.2018r.

4. „Czy jest mo�liwa profilaktyka choroby Altzheimera?” - prof. dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski PUM 01.03.2018r.

5. „Kryzys psychologiczny: �r�d�a i konsekwencje”- prof. dr hab. Zdzis�aw Kroplewski US 15.03.2018r.

6. „ Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce” - mgr in�. S�awomir Madej Przewodnik PTTK 29.03.2018r.

7. „Konflikty w �yciu spo�ecznym, rodzinnym i zawodowym” - dr Rafa� Iwa�ski US 12.04.2018 r.

8. „Z dziej�w Pomorza Zachodniego” - dr hab. Rados�aw Skrycki prof. US 26.04.2018r.

9. „Rezerwaty i pomniki przyrody w Polsce”- mgr in�. S�awomir Madej Przewodnik PTTK 10. 05.2018r.

10. „Wspieranie zdrowia sztuk�” - prof. dr n. med. Jacek Rudnicki PUM 24.05.2018r.

11. „Jak funkcjonuje profilaktyka spo�eczna, czyli o poziomach dzia�a� zapobiegawczych” dr Aleksandra Sander US 7.06.2018r.

12. „Rola senior�w w mi�dzypokoleniowym przekazie kulturowym” - dr Wioleta Bryniewicz US 14.06.2018r.

13. „Czas jako �r�d�o rado�ci” - dr hab. Beata Bugajska prof. US 21.06.2018r.

Miejsce: Klub D�b", ul. Rydla 93
Godzina: 17.00

Warsztaty rozwojowe

1. Spotkania filozoficzno – literackie, pt. „Sztuka �ycia wed�ug Szekspira” na podst. dzie�: „Hamlet”, Kupiec wenecki”, „Burza”, „Makbet”- mgr Ewa �abieniec (trener interpersonalny, coach)
GRUPA I - 5 i 19 lutego
GRUPA II - 9 i 23 kwietnia
Godz. 10.00 – 12.30
Miejsce: Klub m�odzie�owy „Talenciarnia” ul. R�owa 17

2. „Opowie�ci teatru muzycznego” – dr Andrzej W�torski Spotkanie pt. „Figaro tu, Figaro tam” – opera „Cyrulik Sewilski”, Spotkanie pt. „Jak m�ci si� nietoperz” – opera „Zemsta Nietoperza”
GRUPA I - 21 marca
GRUPA II 11 kwietnia
Godz. 12.00 – 14.00
Klub Osiedlowy „D�b” ul. Rydla 93

3. O pokonywaniu barier poznawania pt. „Odkrywanie �wiata ciszy i ciemno�ci” - mgr Monika Skotnicka i mgr Piotr Pawlak - Instruktorzy orientacji przestrzennej i  lokomocji
GRUPA I - 21 marca
GRUPA II - 11 kwietnia
Godz. 15.00 – 17.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Szpak” ul. Seledynowa 75 a 

4. Warsztat z zakresu dietetyki pt. „Jedzenie, zdrowie, emocje” – dietetyk mgr Anna Grzechowiak
GRUPA I - 23 marca
GRUPA II - 20 kwietnia
Godz. 10.00 – 12.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe” ul. Seledynowa 91 a

5. Warsztat z zakresu psychokardiologii, pt. „Aby serce by�o zdrowe i szcz�liwe” - lekarz, Agnieszka Flis-Plewik, specjalista kardiolog, coach
GRUPA I - 26 kwietnia i 10 maja
GRUPA II - 24 maja i 7 czerwca
Godz. 13.00 – 15.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe” ul. Seledynowa 91a

6. Warsztat komunikacji pt. „O rozmowie mi�dzypokoleniowej” - mgr Ewa �abieniec, trener interpersonalny, coach
JEDNA GRUPA - 7, 14, 21 maja
Godz. 10.00 – 12.00
Miejsce: Klub „Talenciarnia” ul. R�owa 17

7. Warsztat rozwojowy pt. „Nurtem i meandrami rzeki mojego �ycia” - mgr Wioleta Smykowska, psychoterapeutka, trener rozwoju osobistego
JEDNA GRUPA - 3,4,5 lipca
Godz. 10.00 – 17.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „D�b” ul. Rydla 93

8. Trening pami�ci i funkcji poznawczych metod� Instrumental Enrichment 10 spotka� (1 x tydzie�) po 2h - mgr Agnieszka Hartung, pedagog, terapeuta Terapii Poznawczej i Integracji Sensorycznej
JEDNA GRUPA - 6,13, 20,27 marca 3,10,17,24 kwietnia 8,10 maja
Godz. 10.00 – 12.00
Miejsce: Klub „Talenciarnia”ul. R�owa 17


Wyj�cia kulturalne

1. „Wariacje Tischnerowskie” – Ks. Tischner, jego g�rale i filozofia w re�. Artura Wi�cka 09.03.2018 r.
Godz. 19.00 Teatr Polski

2. „Przedstawienie Hamleta we wsi G�ucha”- komedia Ivo Bresana w re�. Tomasza Obary 15.03.2018 r.
Godz. 19.00 Teatr Polski

3. „Pijacy” - komedia Bohomolca w re�. Artura Wi�cka 22.03.2018 r.
Godz. 19.00 Teatr Polski

4. Koncert symfoniczny „Dariescu gra Rachmaninowa” - orkiestra Filharmonii Szczeci�skiej 06.04.2018 r.
Godz. 9.40 Filharmonia

5. Alfred Schnittke „Filmowa suita” 11.05.2018 r.
Godz. 9.40 Filharmonia


Sekcja przyrodniczo - krajoznawcza

Grup� mi�o�nik�w przyrody i spacer�w w dobrym towarzystwie poprowadzi S�awomir Madej, przewodnik PTTK II st.
Odb�dzie si� 8 rajd�w po Puszczy Bukowej i innych terenach w okolicach Szczecina. Terminy kolejnych rajd�w ustali z przewodnikiem grupa uczestnik�w (od kwietnia do wrze�nia).
I rajd 6 kwietnia, zbi�rka godz. 10.00 przy Dworcu PKP w Zdrojach

Informujemy, �e w dniach 15-25 stycznia w klubie "D�b" oraz w biurze Fundacji b�d� prowadzone zapisy na II i III semestr UTW. Zapisy dotycz� r�wnie� S�uchaczy I semestru. Osoby nowe prosimy o wype�nienie deklaracji, 2 zdj�cia oraz op�acenie semestru.

I SEMESTR 2017/18
PROGRAM ZAJ�� UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU – SZCZECIN PRAWOBRZE�E

Wyk�ady
1. 28.09.17 godz. 16.00
„Sztuka �ycia – ku geragogice odwagi” - dr Beata Bugajska (US)
2. 12.10.17 godz. 17.00
"Relacja lekarz-pacjent i jej wp�yw na pomy�lno�� leczenia" - dr Artur Kotwas (PUM)
3. 26.10.17 godz. 17.00
"Inteligencja emocjonalna - jak zarz�dza� emocjami na etapie p�nej doros�o�ci - refleksje psychoterapeuty" - dr Grazyna Kowalczyk (US)
4. 09.11.17 godz. 17.00
"Smiech i jego znaczenie w �yciu" - dr Lidia Marek (US)
5. 23.11.17 godz. 17.00
"Bankowo�� on-line. Seniorzy i studenci" - dr hab. Ewa Fr�ckiewicz (US)
6. 07.12.17 godz. 17.00
"Wzrost gospodarczy w perspektywie starzej�cego si� spo�ecze�stwa" - dr Rafa� Iwa�ski (US)
Miejsce: Klub Osiedlowy D�b", ul. Rydla 93

Warsztaty rozwojowe
I. Cykl trzech spotka� pt. „O rozmowie mi�dzypokoleniowej – dobra komunikacja na co dzie�”. Prowadz�ca - mgr Ewa �abieniec (trener interpersonalny, coach).
1. 10.10. 17 godz. 11.00-13.00
2. 17.10. 17 godz. 11.00-13.00
3. 24.10. 17 godz. 11.00-13.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe”, ul. Seledynowa 91a
II. Cykl dw�ch spotka� filozoficzno – literackich
pt.„Sztuka �ycia wed�ug Szekspira” – prow. Ewa �abieniec
1. 14.11.17 godz. 11.00-13.00
2. 21.11.17 godz. 11.00-13.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe”, ul. Seledynowa 91a
III. Spotkania z tradycj� pt. „Sztuka parzenia kawy i herbaty” – prowadz�ca Barbara Milewska, w�a�cicielka herbaciarni "Fanaberia" w Szczecinie
1. I Grupa 20.10.17 godz. 16.00-18.00
2. II Grupa 17.11.17 godz. 16.00-18.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „D�b”, ul. Rydla 93
IV. Cykl trzech spotka� pt. „Po�piewaj mi mamo, po�piewaj mi tato” – edycja dla babci i dziadka – prow. instruktor z Pa�stwowej szko�y Muzycznej I stopnia
1. 06.11.17 godz. 10.00-12.00
2. 13.11.17 godz. 10.00-12.00
3. 20.11.17 godz. 10.00-12.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Szpak”, ul. Seledynowa 75a

Wyj�cia kulturalne
1. 10.12.17 - Teatr Polski godz. 16.00, „Przyjazne dusze” komedia Pam Valentine
2. 19.12.17 - Teatr Polski godz. 19.00, „Kobieta, kt�ra ugotowa�a m�a” – komedia Debbie Issit
3. 26.11.17 godz. 18.00, Opera na Zamku
"Dokr�canie �ruby" - opera Benjamina Brittena
4. 05.12.17, Filharmonia
"PIOUN - Nuty odzyskane" - koncert, poszukiwanie to�samo�ci kulturalnej Szczecina

Samorz�d S�uchaczy
I spotkanie os�b zainteresowanych w��czeniem si� w dzia�ania organizacyjne UTW-SP – powo�anie Samorz�du s�uchaczy UTW-SP 17.10.17 godz. 13.30-15.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe”, ul. Seledynowa 91a

Informacje szczeg�owe w biurze Fundacji, ul. Seledynowa 91a tel. 91 463 17 44 oraz w sekretariacie Klubu „D�b”, ul. Rydla 93, tel. 91 462 66 22