Cele fundacji
Celem Fundacji jest pobudzanie mieszkańców Szczecina, do aktywności lokalnej i integracji poprzez różne inicjatywy kulturalne, rekreacyjne i społeczne.

Fundacja realizuje swoje cele w postaci:
 • propozycji różnych form edukacji,
 • propozycji rozwoju sportowo - rekreacyjnego i krajoznawczo-turystycznego,
 • propozycji różnych form wypoczynku,
 • działań w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • działań inwestycyjnych w zakresie budowy obiektów na jednorekibandyta777.net/ kulturalnych i sportowych,
 • współpracy i wymiany doświadczeń z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działań na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • działań na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień,
 • wspierania innych organizacji pozarządowych,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • działań na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.