Seniorzy
UTW-SP powstał z inicjatywy Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" 1 lipca 2017 r. Głównym celem działalności UTW-SP jest integracja, aktywizacja i rozwój osobisty osób starszych poprzez popularyzację nauki oraz rozbudzanie aktywności intelektualnej i społecznej.

Cele realizowane są poprzez:
• wykłady naukowe dla wszystkich słuchaczy,
• warsztaty rozwojowe (np. artystyczne, kulturalne, literackie, psychologiczne i inne)
• zajęcia dodatkowe (wydarzenia i wyjścia na imprezy kulturalne)
• wolontariat.
Słuchaczem UTW-SP może zostać osoba, która ukończyła 60 lat, złoży deklarację członkowską wraz z 2 zdjęciami i opłaci 25 zł składki za każdy semestr roku akademickiego. Rok akademicki trwa od września do czerwca i ma dwa semestry.
Słuchacz zapoznaje się z regulaminem, otrzymuje legitymację UTW z potwierdzoną ważnością na dany rok akademicki oraz indeks. Legitymacja uprawnia do uczestnictwa w zajęciach UTW-SP oraz do zniżek opłat za niektóre zajęcia dodatkowe w ramach UTW-SP.
Udział we wszystkich zajęciach nie jest obowiązkowy. Najbardziej aktywni słuchacze będą mogli skorzystać z  zajęć dodatkowych w postaci wyjść na imprezy kulturalne.
Spośród słuchaczy UTW-SP wybierany jest Samorząd Słuchaczy, którego zadaniem jest wspieranie organizacyjne działań Uniwersytetu.
UTW-SP ma Radę Programową, złożoną z przedstawicieli uczelni wyższych, instytucji działających na rzecz mieszkańców Szczecina oraz Samorządu Słuchaczy.
Grupy słuchaczy mogą partycypować w życiu UTW-SP inicjując nowe sekcje, zespoły zajęciowe, imprezy wg własnych potrzeb i pasji oraz możliwości zabezpieczenia pomieszczeń i prowadzącego. W działalności społecznej obowiązuje zasada samoorganizacji działań, samofinansowania działalności oraz poszukiwania sponsorów.
Wykłady naukowe odbywają się w czwartki w godz. 17.00 - 18.30 w Klubie Os. Dąb, ul. Rydla 93.
Warsztaty rozwojowe odbywają się wg odrębnego harmonogramu w klubach osiedlowych Fundacji.
Mile widziane są działania społeczne słuchaczy w ramach wolontariatu. Przykładowo można czytać dzieciom, prowadzić punkt wymiany dobrej książki, dokumentować fotograficznie lub przygotowywać materiały informacyjne na strony internetowe o UTW-SP oraz wiele innych.
Sekretariat UTW-SP mieści się w Klubie Osiedlowym Dąb", ul. Rydla 93 i  jest czynny w dni powszednie w godz. 10.00 - 18.00, tel. 91 462 66 22.
Więcej informacji można uzyskać w biurze Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" przy ul. .Seledynowej 91a, tel. 91 463 17 44 oraz na stronie prawobrzeze.org.pl
Zapisy słuchaczy przyjmowane są w sekretariacie UTW-SP oraz biurze Fundacji.
Składki za semestry można także wpłacić poprzez konto: 05 1240 3969 1111 0000 4236 2427 z opisem:
Uniwersytet Trzeciego Wieku - Szczecin Prawobrzeże, ul. Seledynowa 91A, składka za I semestr rok akademicki 2017/2018, imię i nazwisko słuchacza.
Harmonogramy zajęć, bieżące komunikaty i ogłoszenia oraz wszelkie informacje wywieszane są na tablicach ogłoszeń w  klubach osiedlowych Fundacji, zamieszczane w Gazecie Panorama 7 i Panorama Info oraz na stronie internetowej Fundacji: www. prawobrzeze.org.plDEKLARACJA SŁUCHACZA
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU - SZCZECIN PRAWOBRZEŻE
Imię i nazwisko ................................................................................................
Rok urodzenia .................................................................................................
Adres zamieszkania ........................................................................................
Telefon .............................................................................................................

1. Deklaruję przystąpienie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Szczecin Prawobrzeże i wnoszę
o przyjęcie mnie w poczet jego słuchaczy.

2. Oświadczam, że znane mi są postanowienia regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Szczecin
Prawobrzeże i zobowiązuję się do ich przestrzegania, a także do opłacania czesnego w wysokości:
 • 25 złotych, za każdy semestr.
3. Jestem zainteresowana/y następującymi dziedzinami wiedzy:
o Kultura i sztuka
o Historia i nauki społeczne
o Przyrodoznawstwo
o Krajoznawstwo
o Medycyna
o Psychologia
o Inne .....................................................................................................................................................
o ..............................................................................................................................................................
4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
"Prawobrzeże", która prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku - Szczecin Prawobrzeże.......................................................... ..................................................................
(Miejscowość i data) (czytelny podpis)

Regulamin
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Szczecin Prawobrzeże§1 Postanowienia ogólne
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku - Szczecin Prawobrzeże, nazywany dalej UTW SP funkcjonuje w ramach Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" w Szczecinie, zwanej dalej Fundacją, na podstawie Statutu Fundacji i w ramach obowiązującego porządku prawnego.
2. Patronat naukowy nad UTW SP sprawuje Rada Programowa.
3. Całokształtem działalności UTW SP kieruje Zarząd Fundacji, a kontrolę nad jego działalnością Rada Fundacji.
4. Na zewnątrz UTW SP reprezentuje Prezes Zarządu Fundacji lub Kierownik PUTW.


§2 Cele i zakres działania UTW SP

1. UTW SP prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.
2. Zajęcia UTW SP mają zapewnić:
 • pozytywny wpływ na jakość życia słuchaczy,
 • aktywizację społeczną, intelektualną, psychiczną i fizyczną słuchaczy PUTW,
 • prowadzenie edukacji w różnych dziadzinach nauki,
 • aktywizację społeczną osób starszych,
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności słuchaczy,
 • przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia ludzi starszych,
 • rozwijanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych.
3. Program i metody pracy UTW SP nastawione są na aktywność, samodzielność słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.
4. Program edukacyjny UTW SP obejmuje wiedzę z zakresu nauk:
 • humanistycznych,
 • medycznych i profilaktyki zdrowia,
 • przyrodniczych,
 • społecznych.
5. Nauka w ramach UTW SP odbywa się w cyklu semestralnym i trwa jeden semestr.


§3 Organy UTW SP

1. W ramach UTW SP funkcjonują:
 • Rada Programowo-Organizacyjna,
 • Kierownik UTW SP,
 • Samorząd Słuchaczy UTW SP.
2. Za poziom organizacyjny i dydaktyczny UTW SP odpowiada Rada Programowo-Organizacyjna, zwana dalej Radą, oraz Kierownik UTW SP.
3. W skład Rady wchodzą:
1) Prezes Zarządu Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" w Szczecinie,
2) Kierownik UTW SP,
3) Przewodniczący Samorządu Słuchaczy UTW SP,
4) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Słuchaczy UTW SP,
5) Sekretarz Samorządu Słuchaczy UTW SP
6) przedstawiciele uczelni patronackich lub władz samorządowych
4. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 4 członków Rady. Decyzje Rady są protokołowane. Protokoły podpisuje Kierownik UTW SP i Przewodniczący Samorządu UTW SP.
5. Radzie przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji.
6. W pracach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Kierownika UTW SP lub Przewodniczącego Samorządu Słuchaczy.
7. Do zadań Rady należy;
1) ustalenie ogólnych kierunków działań UTW SP,
2) określenie tematyki zajęć organizowanych w UTW SP,
3) określenie ogólnych zasad naboru słuchaczy UTW SP.
8. Do obowiązków Kierownika UTW SP należy:
1) organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością UTW SP,
2) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad funkcjonowaniem UTW SP,
3) współpraca z Samorządem Słuchaczy w sprawach związanych z działalnością UTW SP,
4) reprezentowanie UTW SP na zewnątrz,
5) przekazanie słuchaczom informacji na temat programu i metod prowadzenia zajęć,
6) zbieranie kwestionariuszy ankiet ewaluacyjnych w sprawie jakości przeprowadzonych zajęć,
7) interweniowanie w przypadku nieporozumień powstających pomiędzy słuchaczami a osobami prowadzącymi zajęcia.
9. Kierownika UTW SP powołuje i odwołuje Prezes Zarządu Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" w Szczecinie.
10. Samorząd Słuchaczy UTW SP powołują sami słuchacze na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy UTW SP nie później niż w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu zajęć spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu powszechnym.
11. W skład Samorządu Słuchaczy UTW SP wchodzą:
 • Przewodniczący,
 • Zastępca Przewodniczącego,
 • Sekretarz,
 • dwóch członków.
12. Samorząd Słuchaczy UTW SP działa w oparciu o Regulamin.
13. Do zadań Samorządu Słuchaczy UTW SP należy:
1) reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności słuchaczy,
2) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia,
3) podejmowanie działań ułatwiających realizacje edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych i integracyjnych inicjatyw słuchaczy.
§4 Organizacja działalności dydaktycznej UTW SP

1. Nauka w ramach UTW SP odbywa się w zamkniętym cyklu edukacyjnym trwającym jeden semestr.
2. Rada Programowo-Organizacyjna opracowuje i zatwierdza programy edukacyjne na każdy semestr.
3. Zajęcia prowadzone są w oparciu o semestralne programy edukacyjne w formie:
 • wykładów,
 • seminariów, warsztatów, lektoratów,
 • uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,
 • innych form zajęć grupowych.

§5 Słuchacze UTW SP
1. Podstawą przyjęcia w poczet słuchaczy jest osiągnięcie wieku 60 lat oraz zameldowanie na Prawobrzeżu Szczecina.
2. Słuchaczy obowiązuje wpis na każdy kolejny semestr zajęć.
3. Okres bycia słuchaczem UTW SP jest nieograniczony.
4. Słuchacze są zobowiązani uczestniczyć w co najmniej trzech wykładach otwartych w semestrze oraz dbania o godność i dobre imię UTW SP.
5. Słuchacze wybierają spośród siebie Samorząd Słuchaczy na Ogólnym Spotkaniu Słuchaczy UTW SP w ciągu pierwszego miesiąca trwania semestru zajęć.
6. Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji,
2) nieusprawiedliwionej całkowitej nieobecności na wykładach otwartych w semestrze.
7. Skreślenia dokonuje Kierownik UTW SP po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.

§6 Opłaty UTW SP
1. Udział w zajęciach UTW SP jest odpłatny.
2. Wysokość opłaty ogólnej za jeden semestr zajęć wynosi 25 zł.
3. Zajęcia inne niż wykłady mogą być dodatkowo odpłatne.
4. Zmiana wysokości opłat jest ustalana przez Zarząd Fundacji.
5. Opłaty można wpłacać osobiście w sekretariacie lub na konto bankowe Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" w Szczecinie podane na stronie prawobrzeże.org.pl.
6. Fundacja nie zwraca opłat za zajęcia, na których słuchacz nie był obecny.

§7 Postanowienia końcowe
1. Status słuchacza UTW SP nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Zarówno przyjęcie jak i skreślenie z listy słuchaczy UTW SP nie jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.
3. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" w Szczecinie i obowiązuje od 01.09.2017 r.
Szczecin, 01.09.2017r.